35 câu hỏi thường gặp môn Tâm lý học đại cương EG07

Bài viết này nằm trong seri: Tư duy khác tưởng tượng chủ yếu ở chỗ mới nhất 2022 do đội ngũ xây dựng website Wiki cuộc sống Việt biên soạn

Thế nào là mối mô tả tâm lý khách quan ?? Nhiệm vụ đầu tiên của tâm lý học là gì?? Hãy chọn ý kiến đúng nhất về khái niệm tâm lý:?
1. Thế nào là mối mô tả tâm lý khách quan ?
a. Lý giải điều đã quan sát được.
b. Nói rằng một người đang tỏ ra kiêu căng, giận dữ, sợ hãi. (Đ)
c. Xét đoán về mặt, cử chỉ
d. Ghi nhận các cử chỉ, nét mặt, hành động đang diễn ra.
2. Nhiệm vụ đầu tiên của tâm lý học là gì?
a. Quan sát ứng xử
b. Thu thập các dữ kiện
c. Mô tả hoạt động (Đ)
d. Tiên đoán và kiuểm soát ứng xử
3. Hãy chọn ý kiến đúng nhất về khái niệm tâm lý:
a. Tâm lý thuộc thế giới linh hồn, nó vốn có và bất tử.
b. Tâm lý là sự phản ánh hiện thực khách quan vào não thông qua chủ thể. (Đ)
c. Tâm lý giúp con người định hướng hành động, có sức mạnh hành động, điều khiển và điều chỉnh hành động.
d. Tâm lý là tất cả các hiện tượng tinh thần nảy sinh trong não người, nó gắn liền và điều khiển mọi hoạt động của con người.
4. Hệ thống tín hiệu thứ hai của tâm lý là ?
a. Cơ sở sinh lý của tư duy ngôn ngữ. (Đ)
b. Cơ sở sinh lý của não
c. Tín hiệu của sự vật và hiện tượng khách quan
d. Hưng phấn và ức chế
5. Qui luật nào thuộc qui luật hoạt động thần kinh cao cấp và tâm lý ?
a. Cảm ứng qua lại
b. Lan tỏa và tập trung
c. Hoạt động theo hệ thống
d. Cường độ kích thích. (Đ)
6. Phương diện khoa học của tâm lý đòi hỏi?
a. Bằng chứng mang tính thực nghiệm. (Đ)
b. Kết luận có thể hiểu được.
c. Bằng chứng thu được do quan sát
d. Thỏa mãn sự hằng say mê nghiên cứu.
7. Về phương diện loài, ý thức của con người được hình thành nhờ:
a. Lao động, ngôn ngữ;
b. Tự nhận thức, tự đánh giá; (Đ)
c. Tiếp thu nền văn hóa xã hội;
d. Tất cả các phương án đều đúng
8. Sự nảy sinh tâm lý về phương diện loài gắn liền với:
a. Sinh vật có hệ thần kinh ống;
b. Sinh vật có hệ thần kinh mấu (hạch);
c. Sinh vật có hệ thần kinh tủy sống và não.
d. Sinh vật chưa có hệ thần kinh; (Đ)
9. Một động vật có khả năng đáp trả lại những kích thích ảnh hưởng trực tiếp và cả kích thích ảnh hưởng gián tiếp đến sự tồn tại của cơ thể thì động vật đó đang ở thời kỳ:
a. Tư duy
b. Tri giác
c. Cảm giác (Đ)
d. Ngôn ngữ
10. Nội dung nào sau đây không thuộc cấu trúc của ý thức cá nhân?
a. Mặt cơ động của ý thức
b. Mặt nhận thức của ý thức (Đ)
c. Mặt năng động của ý thức
d. Mặt thái độ của ý thức
11. Bằng cách nào có thể kiểm soát được tâm lý tốt nhất ?
a. Bằng sự can thiệp thích hợp. (Đ)
b. Tin tưởng vào tâm linh.
c. Cần sự giúp đỡ của người ngoài cuộc.
d. Cải thiện mục tiêu, lý tưởng và chất lượng cuộc sống
12. Tư duy khác tưởng tượng chủ yếu ở chỗ:
a. Sự chặt chẽ trong giải quyết vấn đề. (Đ)
b. Liên quan đến nhận thức cảm tính.
c. Làm cho hoạt động của con người có ý thức.
d. Tất cả các phương án đều đúng
13. Trong số những đặc điểm của quá trình phản ánh được nêu ra dưới đây, đặc điểm nào đặc trưng cho tư duy?
a. Tất cả các phương án đều đúng
b. Phản ánh kinh nghiệm đã qua dưới dạng các ý nghĩ, cảm xúc, hình tượng về sự vật, hiện tượng đã tri giác trước đây.
c. Phản ánh sự vật, hiện tượng trong toàn bộ thuộc tính và bộ phận của chúng.
d. Phản ánh những dấu hiệu bản chất, những mối liên hệ mang tính quy luật của sự vật hiện tượng. (Đ)
14. Chú ý không chủ định phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố nào dưới đây?
a. Mục đích hoạt động
b. Xu hướng cá nhân;
c. Tình cảm cá nhân
d. Đặc điểm vật kích thích (Đ)
15. Một tình huống làm nảy sinh tư duy phải thỏa mãn một số điều kiện. Điều kiện nào dưới đây là không cần thiết?
a. Vấn đề trong tình huống có liên quan đến kinh nghiệm của cá nhân.
b. Cá nhân nhận thức tình huống và muốn giải quyết.
c. Chứa vấn đề mà hiểu biết cũ, phương pháp hành động cũ không giải quyết được.
d. Tình huống phải quen thuộc, không xa lạ với cá nhân. (Đ)
16. Trong hành động tư duy, việc thực hiện các thao tác tư duy thường diễn ra như thế nào?
a. Thực hiện đầy đủ các thao tác tư duy.
b. Mỗi thao tác tiến hành độc lập, không phụ thuộc vào nhau.
c. Linh hoạt tùy theo từng nhiệm vụ của tư duy. (Đ)
d. Thực hiện các thao tác theo đúng trình tự xác định: phân tích – tổng hợp; so sánh; trừu tượng hóa, khái quát hóa.
17. Câu tục ngữ: “Giận cá chém thớt” thể hiện quy luật nào trong đời sống tình cảm?
a. Quy luật lây lan;
b. Quy luật pha trộn;
c. Quy luật tương phản.
d. Quy luật di chuyển; (Đ)
18. Giao tiếp là:
a. Quá trình con người trao đổi về thông tin, về cảm xúc;
b. Con người tri giác lẫn nhau và ảnh hưởng tác động qua lại lẫn nhau;
c. Sự tiếp xúc tâm lý giữa con người – con người;
d. Tất cả các phương án đều đúng (Đ)
19. Tâm lý con người khác xa so với tâm lý động vật vì:
a. Tâm lý con người có bản chất xã hội và mang tính lịch sử.
b. Tất cả các phương án đều đúng (Đ)
c. Tâm lý con người có trình độ phản ánh rất cao, phản ánh sáng tạo.
d. Tâm lý con người có tính chủ thể.
20. Hoạt động thần kinh cấp thấp được thể hiện ở:
a. Các phần dưới vỏ não
b. Não trung gian
c. Tất cả các phương án đều đúng (Đ)
d. Các lớp tế bào thần kinh vỏ não
21. Khi quan sát, thu thập những dữ kiện tâm lý cần dựa vào ?
a. Đo lường các đáp ứng
b. Mối liên hệ giữa các kích thích và đáp ứng. (Đ)
c. Hình thái đáp ứng đặc thù.
d. Những điều kiện quan sát
22. Đối tượng của trí nhớ được thể hiện rõ nhất trong luận điểm nào?
a. Các kết quả mà con người tạo ra trong tư duy, tưởng tượng.
b. Các thuộc tính bên ngoài, các mối liên hệ không gian, thời gian của thế giới mà con người đã tri giác.
c. Kinh nghiệm của con người
d. Các xúc cảm, tình cảm, thái độ mà con người đã trải qua. (Đ)
23. Trí nhớ thao tác rất gần với loại trí nhớ nào?
a. Trí nhớ dài hạn.
b. Trí nhớ vận động
c. Trí nhớ hình ảnh
d. Trí nhớ ngắn hạn. (Đ)
24. Đặc điểm nào không phải là đặc điểm của cảm giác?
a. Cảm giác con người có bản chất xã hội.
b. Cảm giác chỉ phản ánh những thuộc tính cụ thể của sự vật thông qua hoạt động của từng giác quan riêng lẻ.
c. Cảm giác con người phản ánh các thuộc tính bản chất của sự vật. (Đ)
d. Cảm giác là một quá trình tâm lý có mở đầu, diễn biến, kết thúc.
25. Điều nào không đúng với sự quên?
a. Quên là xóa bỏ hoàn toàn “dấu vết” của tài liệu trên vỏ não. (Đ)
b. Quên cũng diễn ra theo quy luật.
c. Quên cũng là hiện tượng hữu ích với con người.
d. Ở giai đoạn đầu (lúc mới học xong), tốc độ quên lớn, sau đó giảm dần.
26. Ý nào dưới đây không đúng với tri giác?
a. Là phương thức phản ánh thế giới trực tiếp.
b. Luôn phản ánh một cách trọn vẹn theo một cấu trúc nhất định của sự vật hiện tượng.
c. Phản ánh những thuộc tính chung bên ngoài của một loạt sự vật, hiện tượng cùng loại. (Đ)
d. Có thể đạt đến trình độ cao không có ở động vật.
27. Đặc điểm thể hiện sự khác biệt căn bản của tri giác so với cảm giác là:
a. Chỉ xuất hiện khi sự vật hiện tượng tác động trực tiếp vào giác quan.
b. Phản ánh thuộc tính bề ngoài của sự vật, hiện tượng.
c. Phản ánh sự vật, hiện tượng một cách trọn vẹn. (Đ)
d. Quá trình tâm lý
28. Điều nào không đúng với tưởng tượng?
a. Kết quả là hình ảnh mang tính khái quát
b. Luôn giải quyết vấn đề một cách tường minh. (Đ)
c. Luôn phản ánh cái mới với cá nhân (hoặc xã hội).
d. Nảy sinh trước tình huống có vấn đề.
29. Con người là:
a. Một thực thể tự nhiên.
b. Vừa là một thực thể tự nhiên, vừa là một thực thể xã hội. (Đ)
c. Một thực thể sinh vật.
d. Một thực thể xã hội.
30. Cách hiểu nào không phù hợp với tính lựa chọn của tri giác.
a. Sự lựa chọn đối tượng tri giác còn phụ thuộc vào yếu tố khách quan.
b. Thể hiện tính tích cực của con người trong tri giác.
c. Tất cả các phương án đều đúng (Đ)
d. Con người chủ động lựa chọn đối tượng tri giác.
31. Chú ý có chủ định phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố nào dưới đây?
a. Độ mới lạ của vật kích thích.
b. Cường độ của vật kích thích.
c. Ý thức, xu hướng và tình cảm cá nhân. (Đ)
d. Sự trái ngược giữa sự vật và bối cảnh xung quanh.
32. Muốn có cảm giác nào đó xảy ra thì cần:
a. Tất cả các phương án đều đúng (Đ)
b. Loại kích thích đặc trưng của cơ quan phân tích.
c. Có kích thích tác động trực tiếp vào giác quan.
d. Kích thích tác động vào vùng phản ánh được.
33. Mức độ nào của đời sống tình cảm được thể hiện trong đoạn văn sau: “Mấy tháng nay Ngoan luôn trăn trở về câu chuyện giữa cô và Thảo, nó đi vào giấc ngủ hằng đêm, khiến cô chập chờn, lúc tỉnh lúc mơ”.
a. Xúc động
b. Cảm xúc
c. Say mê
d. Tâm trạng (Đ)
34. Tình cảm được hình thành từ những xúc cảm cùng loại qua quá trình:
a. Tổng hợp hóa;
b. Khái quát hóa;
c. Động hình hóa;
d. Tất cả các phương án đều đúng (Đ)
35. Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của hành động ý chí?
a. Có sự lựa chọn phương tiện, biện pháp hành động.
b. Tự động hóa; (Đ)
c. Có sự khắc phục khó khăn;
d. Có mục đích;

Related Posts

35 câu hỏi thường gặp môn Tâm lý học đại cương EG07