Kế hoạch sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – Xây dựng đảng – ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NGÃI

Bài viết này nằm trong seri: Top 11 báo cáo kết quả thực hiện kết luận 01-kl/tw do đội ngũ xây dựng website Wiki cuộc sống Việt biên soạn

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch số 119 -KH/TU về sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Kết luận 01-KL/TW) và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Việc sơ kết Kết luận 01-KL/TW và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 nhằm đánh giá đúng những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân trong quá trình thực hiện; trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có những mô hình hay, việc làm hiệu quả, những điển hình tiêu biểu trong học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; qua đó, tuyên truyền, nhân rộng để cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực học tập và làm theo Bác. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội từ tỉnh đến cơ sở tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả sau hơn 01 năm thực hiện Kết luận 01- KL/TW nghiêm túc, sát với thực tế để rút ra những bài học kinh nghiệm tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện trong thời gian tới đạt hiệu quả. Việc tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng những mô hình hay, việc làm hiệu quả, những mô hình điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác phải thực chất, hiệu quả, tránh hình thức và có sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

ke-hoach-so-ket-viec-thuc-hien-ket-luan-so-01-kltw-ve-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-xay-dung-dang-dang-bo-tinh-quang-ngai
Kế hoạch sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – Xây dựng đảng – ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NGÃI

Nội dung sơ kết Kết luận 01-KL/TW trên địa bàn tỉnh cần tập trung đánh: Việc thể chế hóa, cụ thể hóa, ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận 01-KL/TW trên địa bàn. Kết quả tổ chức triển khai, học tập nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (việc học tập, quán triệt Chuyên đề toàn khóa, Chuyên đề năm 2022 của tỉnh, công tác hướng dẫn, tổ chức sinh hoạt theo chủ điểm hằng quý…). Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên. Công tác tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc kết hợp giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc xây dựng, nhân rộng mô hình hay, việc làm hiệu quả, những điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên tại địa phương, cơ quan, đơn vị năm 2022…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh chỉ đạo tổ chức Hội nghị sơ kết và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các cấp địa phương, đơn vị, cơ sở năm 2022 (từ khi Kết luận được ban hành đến thời điểm sơ kết năm 2022) vào thời gian thích hợp (trong dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2022)). 

Dự kiến Hội nghị sơ kết cấp tỉnh sẽ tổ chức vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023).

ke-hoach-so-ket-viec-thuc-hien-ket-luan-so-01-kltw-ve-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-xay-dung-dang-dang-bo-tinh-quang-ngai
Kế hoạch sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – Xây dựng đảng – ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NGÃI

Chi tiết Kế hoạch: Xem tại đây.

Đ.N

Related Posts

Kế hoạch sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – Xây dựng đảng – ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NGÃI