Khí nào sau đây được thu bằng phương pháp dời nước? A. HCl. B. O2. C. NO2. D. NH3

Bài viết này nằm trong seri: 10 điều về Phương pháp dời nước là gì do đội ngũ xây dựng website Wiki cuộc sống Việt biên soạn

Cho X, Y, Z là ba peptit mạch hở (có số nguyên tử cacbon trong phân tử tương ứng là 5, 7, 11); T là este no, đơn chức, mạch hở. Chia 234,72 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T thành hai phần bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn phần một cần dùng vừa đủ 5,37 mol O2. Thủy phân hoàn toàn phần hau bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được ancol metylic và hỗn hợp G (gồm bốn muối của Gly, Ala, Val và axit cacboxylic). Đốt cháy hoàn toàn G, thu được Na2CO3, N2, 2,58 mol CO2 và 2,8 mol H2O. Phần trăm khối lượng của Y trong E là A. 1,48% B. 20,18% C. 2,97% D. 2,22%

Related Posts

Khí nào sau đây được thu bằng phương pháp dời nước? A. HCl. B. O2. C. NO2. D. NH3