Sắp xếp danh sách tên theo vần Abc trong Python

Bài viết này nằm trong seri: 11 bài về Bài toán nhập họ tên trong Python phổ biến nhất do đội ngũ xây dựng website Wiki cuộc sống Việt biên soạn


Đề bài: Viết chương trình sử dụng ngôn ngữ lập trình Python nhập vào một xâu bất kỳ. Viết hàm thực hiện sắp xếp dánh sách tên theo chiều tăng dần của từ điển (thứ tự ABC). Thông báo kết quả ra màn hình.
Yêu cầu kiến thức:

  • Nắm được cách tổ chức chương trình, phân chia thành các hàm
  • Nắm được cách phân tích và thiết kế chương trình, cách sử dụng vòng lặp trong Python

Code tham khảo dưới viết trên Python ver 3.8:

# Ho ten: Hoang Van Tuan# Website: timoday.edu.vn# Xay dung hamdef Nhap_danh_sach_ten(): """ :return: List of name is string """ list_name = [] n = int(input("Nhap vao so luong ten: n = ")) print("Nhap vao danh sach cac ten:") for i in range(n): print("tSo thu tu ", i+1, ":", sep="", end=" ") list_name.append(input()) return list_namedef Sap_xep_Abc(lst): """ :param lst: list of name is string :return: void """ for i in range(len(lst) - 1): for j in range(i + 1, len(lst)): if lst[i] > lst[j]: lst[i], lst[j] = lst[j], lst[i]# Chuong trinh chinhlst = Nhap_danh_sach_ten()# Hien thiprint("Danh sach vua nhap la:")for i in range(len(lst)): print("t", lst[i], end=" ")# Sap xep tang danSap_xep_Abc(lst)print("nDanh sach sau khi sap xep la:")for i in range(len(lst)): print("t", lst[i], end=" ")


Kết luận:

sap-xep-danh-sach-ten-theo-van-abc-trong-python
Sắp xếp danh sách tên theo vần Abc trong Python
  • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình C từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
  • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Thành thạo lập trình C#. Xem tại đây

Related Posts

Sắp xếp danh sách tên theo vần Abc trong Python