Trong các thành ngữ sau, những thành ngữ nào nói về lòng dũng cảm?

Bài viết này nằm trong seri: Bạn đã xem 5 Đặt câu với thành ngữ cày sâu cuốc bẫm này chưa? do đội ngũ xây dựng website Wiki cuộc sống Việt biên soạn

5. Trong các thành ngữ sau, những thành ngữ nào nói về lòng dũng cảm?

a. Vào sinh ra tử

b. Cày sâu cuốc bẫm

trong-cac-thanh-ngu-sau-nhung-thanh-ngu-nao-noi-ve-long-dung-cam
Trong các thành ngữ sau, những thành ngữ nào nói về lòng dũng cảm?

c. Gan vàng dạ sắt

d. Nhường cơm sẻ áo

e. Chân lấm tay bùn

trong-cac-thanh-ngu-sau-nhung-thanh-ngu-nao-noi-ve-long-dung-cam
Trong các thành ngữ sau, những thành ngữ nào nói về lòng dũng cảm?

Những thành ngữ nói về lòng dũng cảm là:

a. Vào sinh ra tử

c. Gan vàng dạ sắt

trong-cac-thanh-ngu-sau-nhung-thanh-ngu-nao-noi-ve-long-dung-cam
Trong các thành ngữ sau, những thành ngữ nào nói về lòng dũng cảm?

Related Posts

Trong các thành ngữ sau, những thành ngữ nào nói về lòng dũng cảm?