typical manley là gì – Nghĩa của từ typical manley

typical manley có nghĩa là

Một munter hoặc một người không hiểu mọi thứ.bắt nguồn từ Mr J Manley

Thí dụ

Ví dụ: Person1 – Bạn có thể nhận được pint sữa không? person2 – ý bạn là gì sữa? Person1- A của bạn Manley điển hình!

Related Posts

typical manley là gì – Nghĩa của từ typical manley